آدرس

کلینیک زخم و اسکار هانی

خدمات درمانی

کلینیک زخم و اسکار هانی

  • زخم بستر (زخم فشاری)
  • زخم پای دیابتی و نوروپاتیک
  • انواع سوختگی (ناشی از برق،اسید،آتش و ...)
  • زخم محل جراحی و شکستگی های باز ارتوپدی
  • زخم نارسایی عروقی (شریانی و وریدی)
  • زخم سرطانی و بدخیم
  • زخم های عفونی و بدبو

مسئول

کلینیک زخم و اسکار هانی

م
تماس
نشانی کلینیک